LINK SÁCH QUÀ TẶNG CỦA TRUNG TÂM REVIT MÔI TRƯỜNG GREENERSO

LINK SÁCH QUÀ TẶNG CỦA TRUNG TÂM REVIT MÔI TRƯỜNG GREENERSO

LINK SÁCH QUÀ TẶNG CỦA TRUNG TÂM REVIT MÔI TRƯỜNG GREENERSO

LINK SÁCH QUÀ TẶNG CỦA TRUNG TÂM REVIT MÔI TRƯỜNG GREENERSO

Link Sách quà tặng của Trung Tâm: 

_ Quyển "Water and wastewater engineering _ hydraulics, distribution, and treatment (2015, John Wiley & Sons Inc.)" Link: https://drive.google.com/file/d/191vEGiHYiW07SpBKWRy0ETYIx2axKbtH/view?usp=sharing

_ Quyển "Advanced Oxidation Processes (AOPs) in Water and Wastewater Treatment by Amr, Salem S. AbuAziz, Hamidi Abdul" Link: https://drive.google.com/file/d/1NkA9rrie2VDtUVKzoVRClXRAi8-Wrxtl/view?usp=sharing

_ Quyển "Advances in Environmental Engineering and Green Technologies (AEEGT)] Athar Hussain, Ayushman Bhattacharya" Link: https://drive.google.com/file/d/1LmE6CJhf2DYPRVaRJmZh1wh04Q91LyO-/view?usp=sharing

Chúc các bạn đọc sách vui  wink

Facebook chat